Stadgar

Stadgar för Vall-Hogrän-Mästerby Fiber Ekonomisk Förening antagna vid stämman i Vall 13 april 2010 .

§ 1 FIRMA
Föreningens namn är Vall-Hogrän-Mästerby Fiber Ekonomisk Förening.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Verksamhetsområde skall vara Vall, Hogrän och Mästerby med omnejd.

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE
Föreningen har sitt säte i Gotlands kommun.

§ 4 MEDLEMSKAP
Som medlem kan antas sökande som äger fastighet eller anläggning inom föreningens verksamhetsområde, omfattande Vall, Hogrän och Mästerby med omnejd, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

§ 5 MEDLEMS SKYLDIGHETER
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem är skyldig att aktivt söka information för att säkerställa den egna informationen om utvecklingen i föreningen.

§ 6 MEDLEMSINSATS
Varje medlem skall delta i föreningen med en medlemsinsats om 200 SEK per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet eller anläggning. Insatsen skall betalas när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar. Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

§ 7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer

§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER
För nyttjande av föreningens tjänster skall avgifter utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som nyttjar tjänster och föreningen.

§ 9 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickats till medlemmen.

§ 10 UTTRÄDE
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar sker utträde ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst tre månader före räkenskapsårets slut.

§ 11 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Ordföranden väljs av föreningsstämman på ett år, övriga styrelseledamöter på två år. På första stämman väljs ungefär halva antalet ledamöter på ett år för att därmed säkerställa att inte hela styrelsen avgår vid ett och samma tillfälle. Styrelsen konstituerar sig själv.

§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande och kassör var för sig.

§ 13 REVISORER
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas lägst en och högst två revisorer och en revisorsuppleant. De utses för ett år räknat från ordinarie föreningsstämma till och med nästa ordinarie stämma.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen skall lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast april månad. Följande ärenden skall behandlas:

 1. Val av ordförande samt val av protokollförare vid stämman
 2. Godkännande av röstlängd.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
 10. Budget
 11. Medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Beslut om antal styrelseledamöter.
 13. Val av styrelseledamöter.
 14. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter för ett år.
 15. Val av revisor(er) samt en suppleant.
 16. Val av valberedning – tre ledamöter varav en skall vara sammankallande.
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före föreningsstämman.

§ 17 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster.

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämma skall ske antingen via direktutskick, via e-post eller via sms, samt publiceras på föreningens hemsida och genom anslag på socknarnas anslagstavlor. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast två veckor före extra föreningsstämma. Övriga meddelanden från styrelsen distribueras via e-post samt anslås på föreningens hemsida. I den mån inte enskild medlem kan nås via e-post eller sms, kan ordinarie postgång användas om denne så begär det.

§ 19 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6. Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av minst 90 % av på stämman närvarande medlemmar och beslutas på två stämmor mellan vilka det skall gå minst 6 månader.

§ 20 STADGEÄNDRING
Stadgeändring skall ske enligt Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.

§ 21 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas av styrelsen, eller skall utlysas då det för behandling av uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.

§ 22 ÖVRIGT
Frågor som ej särskilt berörts i stadgarna enligt ovan skall behandlas i enlighet med Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar eller senare lag om ekonomiska föreningar om sådan föreligger.